اخبار

آقای دهقانی نماینده مجلس

ارسال شده توسط :

آقای دهقانی نماینده مجلس

 

وب سایت الهویردی دهقانی نماینده مردم شریف ورزقان و خاروانا در مجلس شورای اسلامی 

الهوردی دهقانی نماینده مجلس شورای اسلامی مردم محترم شهرستان ورزقان و خاروانا

0


در مورد نویسنده :

نوشتن یک نظر